O wyżywieniu zmień

 

Odpłatność za wyżywienie należy regulować do dnia 20 każdego miesiąca na następny miesiąc tj. do 20.08.2021 r. należy dokonać wpłaty na miesiąc wrzesień itd. Stawka żywieniowa w od dnia 1.04.2022r. wynosić będzie 20,00 zł. za jeden dzień. W przypadku nieterminowych wpłat naliczane są odsetki.
Wychowanka można wyprowiantować ( zdjąć ze stanu żywionych ) po wcześniejszym zgłoszeniu - na dwa dni przed wyprowiantowaniem (np. telefonicznie)
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto:
NBP O/Bydgoszcz nr  43 1010 1078 0052 9413 9134 0000
                 z dopiskiem: "za internat - ………………………………."
                                                                                                        nazwisko, imię, klasa i szkoła ucznia

 

Stawka żywieniowa wynosi: 20 zł za jeden dzień.

                                                                 

Dla wychowawców

Informacje dla rodziców

Zjazd absolwentów TL- 50 lat

6.jpg