Komunikat 

Obowiązkowy wyjazd wychowanków do domu w dniu 13.10.2021 r.

Przyjazd wychowanków do internatu w dniu  17.10.2021 r.


 

Odpłatność za wyżywienie należy regulować do dnia 20 każdego miesiąca na następny miesiąc tj. do 20.08.2021 r. należy dokonać wpłaty na miesiąc wrzesień itd. Stawka żywieniowa od dnia 1.04.2022r. 20,00 zł. za jeden dzień. W przypadku nieterminowych wpłat naliczane są odsetki.
Wychowanka można wyprowiantować ( zdjąć ze stanu żywionych ) po wcześniejszym zgłoszeniu - na dwa dni przed wyprowiantowaniem (np. telefonicznie).
Wpłaty można dokonywać przelewem na konto:
NBP O/Bydgoszcz nr  43 1010 1078 0052 9413 9134 0000
                 z dopiskiem: "za internat - ………………………………."
                                                                                                        nazwisko, imię, klasa i szkoła ucznia

 

Stawka żywieniowa wynosi: 20 zł za jeden dzień.
Wysokości stawki za czesne pozostaje bez zmian i wynosi: 100zł


 

Miejsce w internacie przysługuje wszystkim uczniom przyszłych klas I na rok szkolny 2021/2022, którzy zostali przyjęci do szkoły.

Warunkiem przyznania miejsca  w internacie  jest podpisanie umowy pomiędzy szkołą a rodzicami ucznia w zakresie zakwaterowania  i wyżywienia w internacie.


 

Dla wychowawców

Informacje dla rodziców

Zjazd absolwentów TL- 50 lat

konkurs sygnalisyow1995.jpg