W internacie opieką wychowawczą objętych jest ok. 280 wychowanków.

Wychowankowie podzieleni są na 9 grup wychowawczych.
Internat składa się z dwóch połączonych z sobą budynków, w których znajduje się 96 pokoi 3-osobowych i 60 pokoi 2-osobowych.  

Do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w internacie zatrudnionych jest obecnie 15 wychowawców.

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczy i plan rozwoju placówki obejmuje następujące zadania:

I WARUNKI SOCJALNO-BYTOWE
1. Zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania
2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych
II NAUKA WYCHOWANKÓW
3. Zapewnienie warunków do nauki
4. Motywowanie do nauki
5. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym.
III SAMORZĄDNOŚĆ
6. Stwarzanie wychowankom warunków do współuczestniczenia w planowaniu i kierowaniu życiem internatu
7. Budowanie u wychowanków postawy współodpowiedzialności za wygląd internatu i jego najbliższego otoczenia.
8. Kontakty z władzami samorządu lokalnego (współpraca)
9. Kontakty z rówieśnikami różnych szkół.
IV CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW
10. Rozwijanie zainteresowań wychowanków
11. Kształtowanie kultury osobistej wychowanków
12. Kształtowanie właściwych cech charakteru wychowanków
13. Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród wychowanków
14. Uaktywnianie twórczych działań
15. Wdrażanie do korzystania z wartości zdrowotnych przyrody, sportu, rekreacji i relaksu.
V HIGIENA I ZDROWIE
16. Działania mające na celu zapewnienie wychowankom harmonijnego rozwoju fizycznego i zdrowotnego
17. Kształtowanie podstawowych nawyków higienicznych u wychowanków.
VI ORGANIZACJA GRUP WYCHOWAWCZYCH
18.Kształtowanie świadomości mądrego gospodarowania zasobami przyrody; budzenie i rozwijanie u wychowanków pełnej szacunku postawy wobec naturalnego środowiska człowieka.
19. Wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności i samorządności. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych
VII SAMOKSZTAŁCENIE WYCHOWAWCÓW
20. Podniesienie kwalifikacji w zakresie prawidłowej opieki nad dzieckiem.Swoje hobby i zainteresowania wychowankowie internatu mogą rozwijać w sekcjach i kołach zainteresowań w szkole i internacie. W internacie działają obecnie następujące sekcje i koła:-plastyczna,-radiowęzeł,-politechniczna,-rawiecka,-kronikarska,-sportowa,-sanitarna,-stołówkowa,- prawna,-szachowa, -wolontariat.  

Dla wychowawców

Informacje dla rodziców

Zjazd absolwentów TL- 50 lat

beskid slazki oboz pieszy 1_14_08_1980_2.jpg